Aktualności

28.01.2019
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) we współpracy z Czeską Inspekcją ds. Rolnictwa i Kontroli Żywności (CAFIA) rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska „Bezpieczna i jakościowa żywność po obu stronach granicy”.
Projekt ten ma na celu nawiązanie kontaktów oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy inspektorami w regionie transgranicznym Czech i Polski, jak również zapoznanie się z podejściem do działań kontrolnych partnera.

10.01.2019

Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca rolniczego handlu detalicznego. Nowy przepis to ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242).

Limity ilościowe dla żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Rolniczy handel detaliczny znajdującą się na stronie internetowej GIJHARS, zawierającą wytyczne dotyczące znakowania żywności wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz przykłady etykiet jakie powinny być umieszczone na produktach spożywczych.

Narodowa Wystawa Rolnicza

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Narodową Wystawę Rolniczą

Broszura dla przedsiębiorców: „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?”

W związku z finałową fazą rozmów w sprawie BREXITu oraz przewidzianym na dzień
30 marca 2019 roku opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało broszurę „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?”.

Celem broszury jest zwiększenie świadomości na temat konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Broszura przedstawia szczegółowy zakres pytań, na które powinni sobie odpowiedzieć przedsiębiorcy oraz ma na celu wsparcie w zidentyfikowaniu potencjalnych utrudnień, a tym samym dostosowaniu modelu biznesowego do nowych okoliczności.

Zachęcamy do lektury zamieszczonego materiału pod adresem: https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/prezentacja_broszury__brexit__co_powinien_wiedziec_przedsiebiorca_, ponieważ bez względu na ostateczny scenariusz wyjścia, BREXIT może wiązać się ze zmianami warunków prowadzenia działalności dla polskich przedsiębiorców.

Nowe adresy email

W WIJHARS w Warszawie założone zostały dwie nowe skrzynki email w celu obsługi  zgłoszeń  kontroli artykułów importowanych i eksportowanych. Zgłoszenia do kontroli artykułów rolno-spożywczych importowanych z krajów trzecich prosimy kierować na adres email: import@wijhars.org.pl

Zgłoszenia do kontroli owoców i warzyw świeżych eksportowanych do krajów trzecich prosimy kierować na adres email: export@wijhars.org.pl

15-lecieObchody 15-lecia działalności Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

W dniu 23 maja 2018 roku odbyły się obchody 15–lecia powstania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Przybyłych gości powitał Główny Inspektor JHARS Pan Andrzej Romaniuk. IJHARS funkcjonuje od 1 stycznia 2003 roku. Inspekcja powstała na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,  w wyniku połączenia Centralnego Inspektoratu Standaryzacji (CIS) oraz Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (ISiPAR).

W ciągu 15 lat IJHARS wykonała: 1 241 000 kontroli, 1 040 000 kontroli jakości handlowej w obrocie z zagranicą, laboratoria Inspekcji przebadały 124 000 próbek żywności i wykonały w nich 689 000 oznaczeń.

Jubileusz był także okazją do uhonorowania najlepszych pracowników IJHARS. W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy Medale Za Długoletnią Służbę wręczyła Halina Szymańska Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta PR.

Odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa wręczył Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wspólne działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu wspólnie z inspektorami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie przeprowadzili wspólne kontrole pojazdów dostawczych i ciężarowych, przewożących produkty rolno-spożywcze. Działania prowadzone były w środę, 11 października na punkcie kontrolnym przy drodze krajowej nr 7 w miejscowości Widów (powiat grójecki). Inspektorzy ITD dokonywali kontroli pojazdów m.in. pod kątem ewidencji czasu pracy kierowców, posiadania prawidłowo wypełnionych dokumentów przewozowych towarów oraz stanu technicznego pojazdu. Natomiast inspektorzy Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdzali m.in. warunki transportu towarów spożywczych. Tego typu wspólne działania kontrolne inspektorów ITD oraz inspektorów IJHARS prowadzone będą cyklicznie na drogach całego województwa mazowieckiego.
 KOMUNIKAT

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje, że na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się co następuje: 1)    2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy, 2) 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

30.06.2016 r.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SPECJALNE OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

  • wdrożenie systemu identyfikacji wszystkich partii,
  • opracowanie planu pobierania próbek owoców i warzyw,
  • opracowanie sposobu postępowania w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE,
  • posiadanie i nadzorowanie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania kontroli,
  • zapewnienie właściwego przechowywania, przygotowania, ważenia (legalizowane wagi) i pakowania świeżych owoców i warzyw,
 • współpraca z rzeczoznawcą w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw.

KORZYŚCI UZYSKIWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM SPECJALNEGO OZNAKOWANIA

1. Dołączenie do elitarnego grona zaufanych handlowców świeżych owoców i warzyw, 2. Podleganie tylko wyrywkowym kontrolom przez inspektora WIJHARS w miejscu prowadzenia działalności, 3.Możliwość otrzymywania odstąpień dla każdej zgłoszonej partii wysyłanej do krajów trzecich:

  • brak konieczności oczekiwania na inspektora w związku z kontrolą w celu otrzymania świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw
 • skrócenie czasu postoju środków transportu, co wpływa na zmniejszenie kosztów.

NADZÓR WIJHARS NAD RYNKIEM ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

1. Handlowiec informuje o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania.2. Partie świeżych owoców i warzyw eksportowane do Federacji Rosyjskiej,, podlegają kontroli przynajmniej raz na miesiąc (w przypadku wysyłki do pozostałych krajów trzecich – nie rzadziej niż raz na kwartał). 3. Handlowiec podlega wyrywkowej kontroli WIJHARS w miejscu prowadzenia działalności, co najmniej raz w roku lub w przypadku podmiotów eksportujących do FR raz na kwartał.

Specjalne stanowisko informacyjne WIJHARS w Warszawie w sprawie specjalnego oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw

Adam Baranowicz Tel: +48 22 654-01-80 email: wijhar-s@bip.org.pl

21.06.2016 r.

Słomczyn: obsługa rynku świeżych owoców i warzyw

Zwiedzanie Grójeckiego Centrum Logistycznego oraz spotkanie z przedsiębiorcami i samorządowcami to główne punkty wizyty Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz Wicewojewody Artura Standowicza w Słomczynie. Podczas odwiedzin zaplanowano również prezentację oraz dyskusję na temat obsługi rynku świeżych owoców i warzyw.

W centrum logistycznym w Słomczynie swoje siedziby mają również m.in. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Izba Celna. – Cieszę się, że na własne oczy mogę zobaczyć współdziałanie podmiotów prywatnych i administracji publicznej. Jest to współpraca dobra dla wszystkich – powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Następnie prezentację dotyczącą obsługi rynku świeżych owoców i warzyw przedstawiła Małgorzata Jędrzejowska, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Podczas wystąpienia omówiła strukturę organizacyjną i działania kontrolne prowadzone przez jednostkę. Do jej głównych zadań należy obsługa eksportu i importu artykułów rolno-spożywczych czy kontrola producentów żywności. W całym 2015 roku inspekcja przeprowadziła łącznie 27 827 kontroli, a tylko w I kwartale tego roku – 16 383.

W dalszej części dyskusji rozmawiano m.in. o ryzyku związanym z obsługą rynku świeżych owoców i warzyw, a także o propozycjach jej usprawnienia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Burmistrz Grójca Jacek Stolarski. Przedstawiciele związków i stowarzyszeń, zajmujących się produkcją i dystrybucją owoców i warzyw, podkreślili, że Mazowsze jest największym na świecie eksporterem jabłka delikatesowego.

wojWojewoda Zdzisław Sipiera oraz Wicewojewoda Artur Standowicz zwiedzili Grójeckie CentrumLogistyczne w Słomczynie.

malałgorzata Jędrzejowska omówiła strukturę organizacyjną i działania kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

23.05.2016r.

27 maja Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych  będzie nieczynny W piątek 27 maja Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że urząd będzie pracował w sobotę 4 czerwca. Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia 27 maja dniem wolnym od pracy zostało podpisane 11 maja. Dotyczy całej administracji rządowej.

 

14.08.2015 r.

Komunikat dla rolników

  W związku z trwającym okresem żniw uprzejmie informuję, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla zbóż. Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, jakim jest powyższe świadectwo służyć będzie zapewnieniu równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże oraz podmiotami je skupującymi, przyczyniając się tym samym do uzyskania przez rolnika właściwej zapłaty. Rolnicy zainteresowani uzyskaniem ww. świadectwa mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża. Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej, w zakładce: Wzory druków Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282). Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej: – ocena organoleptyczna 24,0 zł – wilgotność 39,0 zł – zawartość białka 86,0 zł – ilość i rozpływalność glutenu 42,0 zł – liczba opadania 39,0 zł – obecność szkodników 10,0 zł – zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakościOcena jakości na stronie www.ijhars.gov.pl

Portal obywatel.gov.pl: 80 usług urzędowych w jednym miejscu
12.08.2015 r.
Jak wyrobić dziecku paszport? Jak zameldować się czasowo? Jak sprawdzić, ile mamy na koncie punktów karnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się portalu www.obywatel.gov.pl. Na 82 kartach prostym językiem opisano najpopularniejsze usługi administracji publicznej. Portal www.obywatel.gov.pl podzielony jest na 15 kategorii: „dokumenty i dane osobowe”, „kierowcy i pojazdy”, „wyjazd za granicę”, „śluby i rozwody”, „dzieci”, „edukacja”, „zgon”, „zaświadczenia i odpisy”, „nieruchomości i środowisko”, „zasiłki i pomoc finansowa”, „ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne”, „meldunek”, „praca i biznes”, „podatki” oraz „służba wojskowa”. Na stronie działa 101 kart, w tym 82 opisujące najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Wśród tych kart znajdują się również informacje przybliżające funkcjonowanie 19 ważnych rządowych portali tematycznych. Wszystkie procedury opisane są prostym i przystępnym językiem. Zawartość strony będzie stale poszerzana i aktualizowana. Strona główna portalu obywatel.gov.pl Projekt „Obywatel” Obok portalu www.obywatel.gov.pl w ramach projektu „Obywatel”, działa jeszcze infolinia dla obywateli. Dzwoniąc pod numer telefonu „Informacji dla Obywatela” dowiemy się, gdzie załatwić swoją sprawę. Tam również obywatele mogą zgłaszać uwagi, np. co należy zmienić w danej procedurze, by ją uprościć. Infolinia centralna 222 500 115 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

                                8 czerwca 2015

W dniu w 15.05.2015 r. został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz. U. z 2015 r., poz. 678). Ujednolicenie tekstu ww. ustawy jest następstwem zmian legislacyjnych w zakresie prawa żywnościowego, które miały miejsce po 13.12.2014 r., tj. wejściu do obowiązkowego stosowania unijnego rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

22 – 24 maja 2015 r.

W dniach 22 – 24 maja 2015 r. odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „BAŻYNA” w Pogorzelicy szkolenie z wybranych zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) oraz „Nowe podejście do Rozporządzenia 1169/2011”. W ramach wyjazdu służbowego Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Warszawie przekazał również do Specjalistycznego Laboratorium GIJHARS w Gdyni próby skierowane do badań laboratoryjnych. Korzystając z uprzejmości pracowników laboratorium uczestnikom WIJHARS w Warszawie zostały przedstawione pracownie: Analiz Klasycznych, Analiz Instrumentalnych, Mikrobiologii, Sensoryczna. Próbki wpływające do laboratorium rejestrowane są w pomieszczeniu przyjmowania próbek, gdzie oceniane są pod względem do badań i rozdzielne do poszczególnych pracowni, zgodni z obowiązującymi zasadami. Należy zaznaczyć, że Specjalistyczne Laboratorium GIJHARS w Gdyni spełnia wymagania stawiane przez rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 1), dysponuje odpowiednim potencjałem analitycznym i szerokim zakresem wykonywanych badań. Normą europejską bezwzględnie obowiązującą przy wyznaczaniu laboratoriów badawczych jest EN PN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcowych”. Specjalistyczne Laboratorium GIJHARS w Gdyni posiada przedmiotową akredytację (nr akredytacji PCA nr AB 285).

img3876y

 IMG_3098 IMG_3074

04.03.2015 

Przypominamy, że 13 marca 2015 roku mija termin jednorazowego zgłoszenia działalności do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie pakowania i znakowania jaj przez rolnika, który prowadził działalność w przedmiotowym zakresie przed dniem 13 grudnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje w tym zakresie są umieszczone w komunikacie dla rolników z dnia 6 lutego 2015 roku na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl w zakładce: Aktualności

12.02.2015

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!

 

KOMUNIKAT

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.   uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR

„Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw – (Dow II)”.

 

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

 

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego   ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl

„Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II ”.

Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w mechanizmie

dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw

(operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”

 

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw:

„(…) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK

Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście.”

„(…) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(..).”

 • prawo

  biuletyny

  iso

  galeria

Go to Top